BIP mapa servisumapa servisu Dnes je:
, hodina:
, svátek má: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
(cz)VADEMECUM Unii Europejskiej

Po druhé světové válce Evropa uznala nutnost mírové spolupráce mezi evropskými zeměmi. 25. března 1957 r. v Říme šest zemí poloľilo základy pod novou organizaci – Evropskou unii. Zakladatelskými státy-členy byly: Belgie, Francie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo a Itálie.

Proces rozšiřování EU o státy střední a východní Evropy, Kypr, Maltu a Turecko představuje pro EU historický úkol. Zvětšená Unie bude podporovat obchod a hospodářskou činnost a určovat nové tempo růstu a integrace evropské ekonomiky jako celku. Vstup nových členských států posílí význam a vliv EU na mezinárodní scéně.

Wikipedia: o Unii w internetové encyklopedii www.pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Evropejska

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unieSYMBOLY EVROPSKÉ UNIE

 • Vlajka Evropské unie

Dvanáct zlatých hvězd tvořících kruh na lazurovém pozadí.
Nápad na vzhled a tvar vlajky pochází od španělského diplomata Salvadora de Madariaga y Rojo a francouzského výtvarníka Arsena Heitza. Od 1951 r. pracovali společně pro Radu Evropy. Na podzim 1955 r. představili konečný projekt vlajky: dvanáct zlatých hvězd situovaných na místo hodin na ciferníku na lazurovém pozadí. Byl určen poměr stran vlajky (3:2), poloměr hvězdy na 1/18 výšky a poloměr koruny na 1/3 výšky, s neměnným číslem dvanácti hvězd symbolizujících dokonalost a úplnost, hodiny, měsíce, znamení zvěrokruhu a apoštoly.
Projekt vlajky byl potvrzen na zasedání Rady Evropy v Paříľi. Stejná vlajka Evropy, s přesným symbolickým, heraldickým a geometrickým popisem, byla přijata 21. dubna 1986 r. jako vlajka Evropských společenství, a nyní Evropské unie.

 • Hymna Evropské unie

Komise ministrů Rady Evropy potvrdila 12. ledna 1972 r. jako evropskou hymnu hudební aranľmá preludia Ódy na radost, IV. části IX. symfonie Ludwiga van Beethovena, nastudované Herbertem von Karajanem. Od roku 1986 je Óda na radost hymnou Evropské unie.

Beethoven komponoval hudbu v letech 1817 - 1823 na báseň Schillera Óda na radost z 1785 r. Avšak oficiálně nemá hymna Evropské unie slova, aby nedošlo ke sporům, v jakém jazyce se má zpívat. Óda na radost bývá obyčejně hraná 9. května v den svátku Evropské unie, a také během oficiálních slavností a summitů Unie.

 • Den Evropy

Den Evropské unie je slaven 9. května. Upomíná na datum 9. května 1950 roku, kdy Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí v letech 1948 - 1952, vyhlásil svoji deklaraci – Schumanův plán. Ten se týkal svolání první organizace koordinující spolupráci států v oblasti hornictví a hutnictví, Evropského společenství uhlí a ocele.

 • Euro

Prvního ledna 2002 roku byla dána do oběhu valuta Evropské unie - euro. Není závislá na spotřebním koši, a její hodnota nesouvisí s měnami, vyznačujícími se největší stabilitou.

Šéfové vlád a států v prosinci 1995 r. přijali souhlasně název euro. Je krátká a píše se stejně ve všech jazycích EU, coľ je povaľováno za výhodu.

Jedno euro se dělí na 100 centů. Symbolem unijní měny - euro – je řecké písmeno epsilon přeškrtnuto dvěma vodorovnými čárkami.ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Evropská unie je rodina demokratických evropských států, jejichľ cílem je společná práce pro mír a blahobyt. Je to organizace jediná svého druhu. Členské státy předávají jimi samými vytvořeným institucím část svých kompetencí, tak aby mohla být demokraticky a na evropské úrovni uskutečněná rozhodnutí ve společných záleľitostech.

Členské státy:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,  Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.


INSTYTUCE EVROPSKÉ UNIE

Institucionální systém Evropských společenství se opírá na pěti hlavních institucích: Evropském parlamentu, Evropské komisi, Radě Evropské unie, Evropském soudním dvoře, Evropském účetním dvoře a pomocných orgánech: Výboru regionů, Hospodářském a sociálním výboru, Evropské centrální bance a Evropské investiční bance. Instituce Evropských společenství realizují úkoly vyznačené ES, řídí proces evropské integrace, ustanovují právo společenství, kladou nové cíle směřující k úplnému sjednocení Evropy.


EVROPSKÁ UNIE: SerVisy, portÁly, informace

 • Centrum evropské informace Stránky informují o záleľitostech souvisejících s EU, obsahuje telefonní čísla a adresy z území celého Polska: mj. regionálních Center evropské informace, Školních evropských klubů.

Adresa: www.cie.gov.pl/

Euro Info Centre - Projekt Evropské komise pro malé a střední podniky

Adresa: www.euroinfo.org.pl/

 • Portál Evropské unie, oficiální stránka EU. Obsahuje také linky na nejdůleľitější stránky s evropskou tématikou

Adresa: www.europa.eu.int/

  • Oficiální strana Programu INTERREG III A:

www.interreg3a.gov.pl, www.interreg3a.cz

 • Strana o institucích a orgánech EU. Základní informace o institucích a orgánech EU, obsahuje linky na vlastní stránky těchto institucí a orgánů.

Adresa: www.europa.eu.int/institutions/parliament/index_pl.htm

 • Informace o programech, strukturálních fondech a legislativě EU.

Adresa: www.euroinfo.org.pl

 • Servis pro evropské mimovládní organizace

Adresa: www.europa.ngo.pl

 • Komplementární katalog informačních zdrojů o EU

Adresa: www.ukie.gov.pl

 • Polska Agencja Prasowa, Serwis Evropejski (Polská tisková agentura, Evropský servis)

Adresa:http://euro.pap.com.pl/europap/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0

 • Evropský Parlament.

Adresa: http://www.europarl.eu.int/home/default_pl.htm

 • Rada Evropské unie. Reprezentuje členské státy, jejího zasedání se zúčastňuje po jednom ministru z kaľdé vlády státu EU. http://EU.eu.int/cms3_fo/index.htm


 • Soudní dvůr Evropských společenství. Pečuje o to, aby bylo právo společenství interpretováno a vykonáváno stejným způsobem v kaľdém členském státě. http://www.europa.eu.int/cj/pl/transitpage.htm

 • Ombudsman Evropské unie. Působí jako prostředník mezi občany a zmocněnci EU. Přijímá a zkoumá stíľnosti obyvatel EU. Adresa: www.euro-ombudsman.eu.int

 • Rada Evropy. Pracuje pro posilování demokracie, lidských práv, dodrľování právních předpisů a utuľování kulturního dědictví Evropy. Adresa: http://www.coe.int

 • Evropská centrální banka EBC. Byla vytvořena kvůli zavedení nové měny Euro a kvůli zajištění bezproblémového chodu platebních, a také vyznačení rámce a realizace hospodářské a peněľní politiky EU. Adresa: http://www.ecb.int

http://www.esc.eu.int/pages/en/home.asp

Jan Haas
Počítadlo přístupů: 2405117 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG III A Česko-Polsko