BIP mapa servisumapa servisu Dnes je:
, hodina:
, svátek má: Danuty, Jana, Janiny
(cz)Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw urzędowych

(cz)
Informacje o sposobach przyjmowania
i załatwiania spraw urzędowych

   Zamieszczone tutaj odnośniki prowadzą do stron BIP gdzie publikowane są opisy procedur administracyjnych. Interesant ma możliwość zapoznania się ze sposobem załatwiania spraw urzędowych zanim zgłosi się do Urzędu. Do pobrania dostępne są również wnioski, które można wydrukować, wypełnić i dostrczyć do Urzędu w celu rozpoczęcia procedury administracyjnej.

Wybierz referat:

Referat Finansów i Podatków
Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego
Decyzja w sprawie podatku rolnego
Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
Decyzja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek rolny
Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne
Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku oraz decyzja w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku oraz decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


Biuro Zarządzania Kryzysowego
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
Uznanie żołnierza za ,,POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY''


Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ewidencji Ludności

 

Akt małżeństwa
Wpisanie do polskiej księgi aktu małżeństwa zawartego za granicą
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
AKT urodzenia
Wpisanie do polskiej księgi aktu urodzenia sporządzonego za granicą
AKT ZGONU
Wpisanie aktu zgonu zarejestrowanego za granicą do polskiej księg
Odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
ODPIS Z KSIĘGI STANU CYWILNEGO
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
Zameldowanie /pobyt stały/
Zameldowanie /pobyt czasowy/
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wymeldowanie decyzją administracyjną


Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz
Działalności Gospodarczej

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Licencje na transport drogowy taksówką na terenie Gminy Stronie Śląskie


Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich

 

Potwierdzanie posiadania gruntów leśnych w celu dokonania wycinki drzew z lasów prywatnych
Dzierżawa na cele rolne (grunty rolne, ogrody przydomowe) na okres do trzech lat
Dzierżawa nie związana z działalnością gospodarczą (komórki, garaże) na okres do trzech lat
Dzierżawa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres do trzech lat
Sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Nabycie nieruchomości przez Gminę
Ustalenie opłaty z tytułu renty planistycznej
Podział nieruchomości
Przydział lokalu socjalnego
Sprawy związane z remontami budynków będących własnością Gminy
Sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości własnej
Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu
Sprawy związane z administrowaniem budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw WiejskichReferat Gospodarki Przestrzennej,
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

 

Ustalenie warunków dla obiektów budowlanych, inwestycji
Ustalenie warunków zabudowy inwestycji celu publicznego
Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę
Wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
Wydanie zezwolenia na usunięcie (przesadzenie) drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
Zarejestrowanie psa w rejestrze gminnym
Rezerwacja bądź przedłużenie użytkowania kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym
Opiniowanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów działających na terenie powiatu kłodzkiego
Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Počítadlo přístupů: 2408285 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG III A Česko-Polsko