BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
VADEMECUM UE

Po drugiej wojnie światowej Europa dostrzegła konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi. 25 marca 1957 r. w Rzymie sześć krajów dało podwaliny nowej organizacji - Unii Europejskiej. Członkami założycielami były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Proces rozszerzenia UE o państwa Europy Środkowej i Wschodniej, Cypr, Maltę i Turcję stanowi dla UE przedsięwzięcie historyczne. Powiększona Unia będzie wspierać handel
i działalność gospodarczą oraz nadawać nowe tempo wzrostu i integracji gospodarki europejskiej jako całości. Przystąpienie nowych państw członkowskich wzmocni znaczenie
i wpływ UE na arenie międzynarodowej.

Wikipedia: o Unii w internetowej encyklopedii www.pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

 

SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ

Flaga Unii Europejskiej

Dwanaście złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle
Pomysł na wygląd i kształt flagi pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty Salvadora de Madariaga y Rojo oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza. Od 1951 r. pracowali razem dla Rady Europy. Jesienią 1955 r. przedstawili ostateczny projekt flagi: dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Określono proporcje długości flagi do jej wysokości (3:2), promień gwiazdy na 1/18 wysokości i promień korony na 1/3 wysokości, z niezmienną liczbą dwunastu gwiazd symbolizujących doskonałość i pełnię, godziny, miesiące, znaki zodiaku i apostołów.
Projekt flagi zatwierdzono w czasie posiedzenia Rady Europy w Paryżu. Ta sama flaga Europy, dokładnie opisana symbolicznie, heraldycznie i geometrycznie, została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. jako flaga Wspólnot Europejskich, a obecnie Unii Europejskiej.

Hymn Unii Europejskiej

Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski muzyczną aranżację preludium Ody do radości, IV części IX symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowaną przez Herberta von Karajana. Od 1986 roku Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej.

Beethoven skomponował muzykę w latach 1817 - 1823 do wiersza Schillera Oda do radości z 1785 r. Jednak oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany. Oda do radości zazwyczaj jest grana 9 maja w święto Unii Europejskiej, a także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii.

Dzień Europy

Dzień Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja. Przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali.

Euro

Pierwszego stycznia 2002 roku do obiegu wprowadzono walutę Unii Europejskiej - euro. Nie jest ona uzależniona od koszyka, a jej wartość nie jest zależna od walut wykazujących się największą stabilnością.

Szefowie rządów i państw w grudniu 1995 r. przyjęli zgodnie nazwę euro. Jest krótka i ma taką samą pisownię we wszystkich językach UE, co uważa się za zaletę.

Jedno euro składa się ze 100 centów. Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami.

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu. Jest to organizacja jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym instytucjom część swoich kompetencji, tak aby decyzje w określonych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane w sposób demokratyczny na szczeblu europejskim.

Państwa Członkowskie:

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry.

 

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny Wspólnot Europejskich opiera się na pięciu głównych instytucjach: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Europejskim Trybunale Obrachunkowym oraz organach pomocniczych: Komitecie Regionów, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Banku Centralnym i Europejskim Banku Inwestycyjnym. Instytucje WE realizują zadania wyznaczone WE, kierują procesem integracji europejskiej, uchwalają prawo wspólnotowe, stawiają nowe cele zmierzające ku pełnemu zjednoczeniu Europy.

 

unia europejska: Serwisy, portale, informacje

Centrum Informacji Europejskiej Strona informuje o zagadnieniach związanych z UE, zawiera dane teleadresowe z terenu całej Polski: m. in. regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, Szkolnych Klubów Europejskich.

Adres: www.cie.gov.pl/

 
Euro Info Centre    -    Projekt  Komisji  Europejskiej  dla  małych  i           średnich przedsiębiorstw

Adres: http://www.euroinfo.org.pl/

Portal Unii Europejskiej, oficjalna strona UE. Zawiera także odnośniki do najistotniejszych stron o tematyce europejskiej.

Adres: http://europa.eu

Oficjalne strony Programu INTERREG III A:

www.interreg.gov.pl, www.interreg3a.cz

Strona o instytucjach i organach UE. Podstawowe informacje o instytucjach i organach UE, posiada odnośniki do stron właściwych tych instytucji czy organów.

Adres: http://europa.eu/institutions/index_pl.htm

Informacje o programach, funduszach strukturalnych i prawodawstwie UE.

Adres: http://www.euroinfo.org.pl

Serwis dla europejskich organizacji pozarządowych.

Adres: http://ue.ngo.pl/

Komplementarny katalog źródeł informacji o UE

Adres: http://www.ukie.gov.pl

Polska Agencja Prasowa, Serwis Europejski

Adres:
http://europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl

Parlament Europejski.

Adres: http://www.europarl.europa.eu/

Rada Unii Europejskiej. Reprezentuje państwa członkowskie, w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego rządu krajowego UE.

Adres: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/index.asp
 

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Dba by prawo wspólnotowe było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie.

Adres:
http://curia.europa.eu/jcms/

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. Działa w charakterze pośrednika między obywatelami i władzami UE. Przyjmuje i bada skargi wniesione przez obywateli UE.

Adres: http://www.ombudsman.europa.eu/

Rada Europy. Wykonuje pracę na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa oraz umacniania dziedzictwa kulturowego Europy. 

Adres: http://www.coe.int

Europejski Bank Centralny EBC. Został stworzony by wprowadzić nowa walutę Euro oraz dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania systemów płatniczych, a także określania ram i realizację polityki gospodarczej i pieniężnej UE.

Adres: http://www.ecb.int

Jan Haas
Licznik odwiedzin: 2354992 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska